อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
 
 
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาเอก (English for Graduate Studies I) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
 ๐ ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
 ๐ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
 ๐ ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) และ หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) เดือนธันวาคม 2559 ...
 ๐ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม iThesis (Integrated Thesis & Research Management System) ... ...
 ๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
 ๐ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม Online Databases & EndNote ...
 ๐ การอบรม Online Databases & EndNote และ ระบบ iThesis (Integrated Thesis & Research Management System) ...
 ๐ การรับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก ภาคการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา ...
  More...
 

January 2017
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
วันนี้ไม่มีกิจกรรม
   
 
 
หลักสูตรปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
(M.B.A.)
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(M.A. Hotel & Tourism Management)
การบริหารการศึกษา
(M.Ed.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การจัดการการท่องเที่ยว (Ph.D)
การบริหารการศึกษา (Ph.D)
 
ปฎิทินพนักงาน

 

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทร02-655-1100 โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com