กลับหน้าแรก

Download มคอ. 3
Download มคอ.5
 
 
สถานที่เรียน :
อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ-เพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส 
เดินต่อไปยังอาคารศิวาเทล)

 

 


     
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com