รู้จักมหาวิทยาลัย หลักสูตรเปิดสอน รับสมัครเข้าศึกษา ทุนการศึกษา บริการการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรม ประกันคุณภาพ
 
กลับหน้าแรก
รู้จักวิทยาลัยการจัดการ
ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์
และสีประจำวิทยาลัยการจัดการ
รายนามคณะกรรมการอำนวยการ
คณาจารย์
สถานที่
ที่ตั้ง
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท
 
สถานที่เรียน : 55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีม่วงและสีทอง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ฟ้ามุ่ย

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

แต่เดิมมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาของมหาวิทยาลัยนเรศวร มานานกว่า 15 ปี และได้เติบโตขึ้นทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย สถานที่ และมีศักยภาพสูงสำหรับการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงสำหรับการพัฒนาบุคลากร และชุมชน เพื่อความเจริญของจังหวัดพะเยา และชุมชนใกล้เคียง จึงได้รับการยกฐานะขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งจังหวัดพะเยา นับได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นความภาคภูมิใจของประเทศ และของจังหวัดพะเยา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ผลิตบัณฑิตและออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมากมายมาโดยตลอดระยะเวลา 15 ปี

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก รวม 78 หลักสูตร มี 13 คณะวิชา  3 วิทยาลัย และ 1 วิทยาเขต ดังนี้

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัย

 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
 • วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

วิทยาเขต

 • วิทยาเขตเชียงราย
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com