อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)


ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นเลิศ C-SEED  วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการระยะสั้น และกิจกรรมเสริมทักษะการบริหาร การตัดสินใจ การพัฒนาภาวะผู้นำ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ข้าราชการ พนักงานรัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจจะพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง เพื่อการประกอบอาชีพ
  • การให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจ และการริเริ่มจัดตั้งธุรกิจใหม่
  • การจัดหาแหล่งเงินทุน
  • การให้คำแนะนำด้านภาษีอากร การจัดองค์กร และการจ้างงาน
  • การเขียน  BUSINESS  PLAN
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com