อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)


ศูนย์วิจัย  วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหลักสูตรพัฒนานักวิจัยระยะสั้น และกิจกรรมเสริมทักษะการวิจัย การใช้เครื่องมือการวิจัย การพัฒนางานวิจัย ให้แก่นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ข้าราชการ พนักงานรัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจจะพัฒนาตนเองด้านการเป็นนักวิจัย ที่มีวิสัยทัศน์ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง เพื่อศึกษา การค้นคว้า และการประกอบอาชีพ

  • การให้คำปรึกษาการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การนำเสนอ
  • การจัดหาแหล่งเงินทุน
  • การให้คำแนะนำด้านการค้นคว้า การหาข้อมูล
  • การตรวจภาษาเขียน การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การสร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย
  • การนำเสนอผลงาน
  • เป็นต้น
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com