อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

เอกสารวิชาการ
หลักสูตร กลุ่มเรียน รหัสวิชา
ชื่อวิชา / เรื่อง / download
อาจารย์ผู้สอน ผู้ประกาศ ว/ด/ป ประกาศ อ่าน
ป เอก และ ป โท แผน ก ทุกหลักสูตร คู่มือการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ธนาภรณ์ 03/11/2561 95
ป.เอก และ ป.โท แผน ก2 Template วิทยานิพนธ์ ธนาภรณ์ 17/06/2561 196
Ph.D. Education คู่มือการศึกษาสำหรับนิสิต ป.เอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ธนาภรณ์ 04/05/2561 166
ป.เอก / ป.โท แผน ก ใบมอบฉันทะ รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ธนาภรณ์ 16/08/2560 252
ป.โท แผน ข ทุกหลักสูตร แบบประเมินผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS 5 บท) ธนาภรณ์ 17/06/2560 331
ป.เอก ทุกหลักสูตร ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ธนาภรณ์ 08/06/2560 396
ป.เอก / ป.โท แผน ก ทุกหลักสูตร แบบฟอร์มการแก้ไขตามมติกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ธนาภรณ์ 04/05/2560 391
ป.โท แผน ข ทุกหลักสูตร สมุดบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ธนาภรณ์ 01/04/2560 906
ป.เอก / ป.โท แผน ก แบบฟอร์มเห็นชอบในการอนุมัติผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบวิทยานิพนธ์ ธนาภรณ์ 30/03/2560 356
MA Hotel, MBA, MEd ป.โท แผน ข หน้าปกโครงร่าง การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ธนาภรณ์ 20/03/2560 350
Ph.D.Tourism/Ph.D.Education หน้าปกโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.เอก ธนาภรณ์ 12/03/2560 376
Ph.D. Tourism แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ แบบที่ 2 คณาจารย์ ธนาภรณ์ 04/11/2559 481
Ph.D. Tourism แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ แบบที่ 1 คณาจารย์ ธนาภรณ์ 04/11/2559 403
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 5 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 410
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 4 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 417
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 3 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 724
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 2 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 417
Ph.D.Tourism 2/58,59 Sat-Sun 419821, 419811 Ch 1 ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการขั้นสูง/สัมมนา1 รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ธนาภรณ์ 11/09/2559 547
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 4) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 1073
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 3) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 394
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 2) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 660
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Part 1) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 1401
M.B.A.58 เสาร์-อาทิตย์ 137704 การจัดการการเงินขั้นสูง (Introduction) ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล พงศกร 28/03/2559 550
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 19) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 507
MA.Hotel 58 เสาร์-อาทิตย์ 136714 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Chapter 18) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พงศกร 05/02/2559 388

หน้าที่ 1/9  [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ]

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com