อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

หลักสูตรปริญญาโท
รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A.
การบริหารการศึกษา (M.Ed.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (M.A.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการธุรกิจ (M.B.A.)
 
หลักสูตรปริญญาเอก
การบริหารการศึกษา Ph.D.(Educational Administration)
การบริหารการศึกษา Ph.D.(Educational Administration)
การจัดการการท่องเที่ยว Ph.D.(Tourism Management)
การจัดการการท่องเที่ยว Ph.D.(Tourism Management)
 
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com