รู้จักมหาวิทยาลัย หลักสูตรเปิดสอน รับสมัครเข้าศึกษา ทุนการศึกษา บริการการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กิจกรรม ประกันคุณภาพ
 
กลับหน้าแรก
หลักสูตรเปิดสอน
จุดเด่นของหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เวลาเรียน
ขอข้อมูล
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรุงเทพมหานคร ปริญญาโท
 
สถานที่เรียน : อาคารเวฟเพลส
ถนนวิทยุ-เพลินจิต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
อาคารเชื่อมสถานีเพลินจิต BTS

จุดเด่นของหลักสูตร

  •  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจ สำหรับผู้ต้องการเป็นผู้นำยุคใหม่เรียนรู้จากปัจจุบัน มีความคิดสร้างสรรค์สู่อนาคต เชี่ยวชาญกฎและหลักการ ชำนาญปฏิบัติ
  • ได้ศึกษาการจัดการธุรกิจ ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการแข่งขันสูงทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
  • ผู้เข้าศึกษามีความรู้พื้นฐานไม่จำกัดสาขา หากมีความตั้งใจและสนใจก็สามารถเข้าศึกษาได้
  • หลักสูตรมีวิชาเลือกหลากหลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเสริมให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับบริหารชั้นนำ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับอนาคตของตลาดการค้าเสรีประชาคมอาเซียน
  • ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกแผนการเรียนเป็น แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) สำหรับการเน้นการทำวิจัยระดับสูง หรือ แผน ข (ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนอง) สำหรับการเน้นการศึกษาประเด็นปัญหาการวิจัยที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกกลุ่มเรียนตามเวลาที่ประสงค์และจัดเข้ากับเวลาของภาระงานอาชีพได้ คือ กลุ่มเรียนภาคค่ำ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. กลุ่มเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือ กลุ่มเรียนภาคกลางวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ได้ศึกษากับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การสอน วิชาการเข้ม และวิชาชีพเยี่ยม
  • เพื่อรองรับตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนและเพิ่มโอกาสการทำงานทั่วโลก ผู้เข้าศึกษาที่มีความพร้อมด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป) สามารถเลือกกลุ่มเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือกลุ่มเรียนสองปริญญา (รับปริญญาจาก 2 มหาวิทยาลัย) ได้

 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com