อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
เชิญรับฟังการเสวนา เรื่อง การพัฒนาจังหวัดนครปฐมเพื่อก้าวสู่เมืองไมซ์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ...
พิธีปัจฉิมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น....
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง “แนวทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา” วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ KM แบ่งปันความรู้ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 21 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562...
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา (ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ...
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ (บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด) วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น....
เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผู้นำในสหัสวรรษใหม่" วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ สังกัดวิทยาลัยการจัดการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย) ประจำปีการศึกษา 2561 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา อาคารเวฟเพลส และ ณ ม.พะเยา จ.พะเยา...
ลงทะเบียน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561...
วันปิดทำการของวิทยาลัยการจัดการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562...
Green University ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561...
ประชาสัมพันธ์ พิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาที่ ๒/ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑...
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างสายสนับสนุน 3 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561...
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วิทยาลัยการจัดการ 26 กันยายน 2561...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
ขอเชิญชวนรับฟัง เรื่อง "มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่บัตรชมพู เปลี่ยนเป็นบัตรภูมิภาคได้อย่างไร" บรรยายโดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว" 8 ก.ย. 61 13.00-16.00น....
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร” วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.-15.00 น. ...
ขอเรียนเชิญนิสิตทุกหลักสูตรทุกคนที่กำลังศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ เข้าพบ "คณบดี พบนิสิต" ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561...
กำหนดการสอบ QE ป. เอก ม. พะเยา ครั้งที่ 1/2561 สมัครออนไลน์ได้ที่ reg.up.ac.th...
กำหนดการลงทะเบียน (ล่าช้า) และรักษาสภาพนิสิต / เพิ่มถอนรายวิชา ไม่ได้รับอักษร W ภาค 1 ปีการศึกษา 2561...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ] [  13  ] [  14  ] [  15  ] [  16  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com