อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) และ หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)...
ด่วนที่สุด สมัครรับสิทธิ์ทุนฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จำนวน 70 ทุน (สมัคร 10-17 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น) https://goo.gl/aJSuSv...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาเอก (English for Graduate Studies I) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) และ หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) เดือนธันวาคม 2559...
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม iThesis (Integrated Thesis & Research Management System) ......
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม Online Databases & EndNote ...
การอบรม Online Databases & EndNote และ ระบบ iThesis (Integrated Thesis & Research Management System)...
การรับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก ภาคการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา...
ประกาศ ปิดทำการ 23 ตุลาคม 2559 เนื่องในวันปิยมหาราช...
ลงทะเบียน (ฟรี) ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบออนไลน์โปรแกรม Speexx...
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฯ (ฟรี) “การลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน” วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น....
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการจัดการ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ...
การประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17-18 กันยายน 2559 ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559...
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English for Graduate Studies I) ...
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559...
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559...
รายชื่อผู้เข้าสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรระดับปริญญาเอก...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่2) หลักสูตรระดับปริญญาโท...
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปิดทำการ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 ...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทร02-655-1100 โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com