อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภายใต้สังกัดวิทยาลัยการจัดการ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา” (25 กรกฎาคม 2561)...
เชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (จัดงาน22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.)...
ขอเชิญรับฟังการสัมภาษณ์งานวิจัยของดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561...
มาเรียนรู้ Content Marketing Strategies กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น....
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติจิตในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ฝึกสติ ฝึกสมาธิ เพื่ออะไร” วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30-17.30 น. ...
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา 18 สิงหาคม 2559...
การอบรมเทคนิคการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 22 กรกฏาคม 2561...
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561...
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) เดือน กรกฎาคม 2561...
เรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้ารับการอบรม เรื่อง “เทคนิคล่ามพูดตามแบบเข้มข้น” 21-22 กรกฏาคม 2561...
ประกาศวิทยาลัยการจัดการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2561...
ข้อมูลการให้บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา...
แผนจัดซื้อจัดจ้างของวิทยาลัยการจัดการ...
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
โครงสร้างหน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ผู้บริหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561...
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์...
ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Social Media Branding 7 กรกฏาคม 2561...
ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Active Learning 3 มิถุนายน 2561...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ] [  13  ] [  14  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com