อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรม MICE 4.0” วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น....
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.โท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) และนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ...
ตารางติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ป.เอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2561...
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Tourism 4.0 วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น...
ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป...
ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561...
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561...
ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 และระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) แผน ก2...
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การทำงานเป็นหมู่คณะและความเป็นเลิศขององค์กร"...
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารปัญญาปริทรรศน์"...
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม "รักด้วยใจไร้เพศ" 10 กุมภาพันธ์ 2561 (12.30-16.30 น.)...
กำหนดการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สำหรับนิสิต ป.เอก ครั้งที่ 2/2560...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561...
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560...
ร่วมสบทบทุน "ก้าวคนละก้าว" กับกิจกรรมการประมูลและการจำหน่าย "กามเทพ" ของสะสม รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 9 ธันวาคม 2560...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560...
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปริญญาเอก-ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
MBA Heathcare Management - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการสุขภาพ (CMBKK)...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560...
อบรม (ฟรี) "การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่องานบัญชี" Basic English Writing for Accounting 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.000-12.00 น....
เชิญร่วมงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ "CM-UP Family Night" วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00-21.00 น....
กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 www.reg.up.ac.th...
การเขียนบทความเชิงอภิปราย วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น....
งานปัจฉิมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น....
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ] [  13  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com