อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561...
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560...
ร่วมสบทบทุน "ก้าวคนละก้าว" กับกิจกรรมการประมูลและการจำหน่าย "กามเทพ" ของสะสม รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 9 ธันวาคม 2560...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560...
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปริญญาเอก-ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
MBA Heathcare Management - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการสุขภาพ (CMBKK)...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ ภาคการศึกษาปลาย/ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560...
อบรม (ฟรี) "การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่องานบัญชี" Basic English Writing for Accounting 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.000-12.00 น....
เชิญร่วมงานกิจกรรมสานสัมพันธ์ "CM-UP Family Night" วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00-21.00 น....
กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 www.reg.up.ac.th...
การเขียนบทความเชิงอภิปราย วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น....
งานปัจฉิมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-16.00 น....
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง” วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560...
บริการการยืม-คืนหนังสือ ระบบออนไลน์ (Circulation Online) CMBKK Library - ...
5 หลักสูตรเด่น วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่เรียน ณ ใจกลางกรุงเทพฯ...
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร Gateway ขององค์ความรู้ เชื่อมโยงคุณค่าระดับชาติและนานาชาติ...
Download ใบสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560...
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560...
ประกาศวันปิดทำการเดือนตุลาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตรุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)...
ขอเชิญรับฟังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) แผน ก2 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป...
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ] [  13  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com