อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์...
ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Social Media Branding 7 กรกฏาคม 2561...
ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Active Learning 3 มิถุนายน 2561...
กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ ปีการศึกษา 2561...
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป...
ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม ...
ประกาศปิดทำการ 6 เมษายน 2561 เนื่องในวันจักรี , 12-16 เมษายน 2561 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์...
เชิญชมนิทรรศการ ผลการปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา ของ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ...
กำหนดลงทะเบียน ปริญญาโท แผน ข ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-12 เมษายน 2561...
เชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้ามหานคร 1 เมษายน 2561 13.30-16.00 น...
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ...
เชิญเข้าร่วม "พิธีทำบุญวิทยาลัยการจัดการ" วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น....
ขอเรียนเชิญ นิสิตหลักสูตร Ph.D. Educational Administration เข้าอบรม เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ...
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การบริหารสถานศึกษา 4.0 วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น...
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรม MICE 4.0” วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 12.30-16.00 น....
ขอเชิญเข้ารับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิต ป.โท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) และนิสิต ป.เอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ...
ตารางติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ป.เอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2561...
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Tourism 4.0 วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น...
ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป...
ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561...
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561...
ขอเชิญเข้ารับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 และระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) แผน ก2...
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การทำงานเป็นหมู่คณะและความเป็นเลิศขององค์กร"...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ] [  13  ] [  14  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com