อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าร่วมการอบรม (4-5 เมษายน 2560)...
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตร Ph.D.Tourism and Hotel Management...
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างฯ และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างฯ และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)...
ขอเชิญรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) และ หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว)...
ด่วนที่สุด สมัครรับสิทธิ์ทุนฝึกอบรมมัคคุเทศก์ จำนวน 70 ทุน (สมัคร 10-17 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น) https://goo.gl/aJSuSv...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาเอก (English for Graduate Studies I) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) และ หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) เดือนธันวาคม 2559...
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม iThesis (Integrated Thesis & Research Management System) ......
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม Online Databases & EndNote ...
การอบรม Online Databases & EndNote และ ระบบ iThesis (Integrated Thesis & Research Management System)...
การรับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก ภาคการศึกษา 2/2559 วิทยาลัยการจัดการ ม.พะเยา...
ประกาศ ปิดทำการ 23 ตุลาคม 2559 เนื่องในวันปิยมหาราช...
ลงทะเบียน (ฟรี) ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบออนไลน์โปรแกรม Speexx...
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมฯ (ฟรี) “การลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน” วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น....
พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการจัดการ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ...
การประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17-18 กันยายน 2559 ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทร02-655-1100 โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com