อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
บริการการยืม-คืนหนังสือ ระบบออนไลน์ (Circulation Online) CMBKK Library - ...
5 หลักสูตรเด่น วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่เรียน ณ ใจกลางกรุงเทพฯ...
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร Gateway ขององค์ความรู้ เชื่อมโยงคุณค่าระดับชาติและนานาชาติ...
Download ใบสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ...
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560...
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560...
ประกาศวันปิดทำการเดือนตุลาคม 2560 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตรุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)...
ขอเชิญรับฟังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) แผน ก2 ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป...
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ...
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Innovative Training in Organization: ทำอย่างไรถึงจะเป็น Trainer ที่ดีในองค์กร วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ...
ขอเชิญรับฟังการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) แผน ก2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ...
ปิดทำการ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 (1 วัน) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ...
การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2560...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560...
การอบรมหลักสูตร "การสอนแบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ 4.0 โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครู" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60000079)...
การอบรมหลักสูตร "บริบทการศึกษา 4.0 ในประเทศไทย" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60012055)...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ] [  12  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com