อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
  
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา...
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ...
ปิดทำการ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 (1 วัน) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ...
การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560...
รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2560...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยว) แบบ 2.1 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560...
การอบรมหลักสูตร "การสอนแบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ 4.0 โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครู" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60000079)...
การอบรมหลักสูตร "บริบทการศึกษา 4.0 ในประเทศไทย" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60012055)...
การอบรมหลักสูตรการศึกษาอาเซียนในทศวรรษหน้า (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60000133)...
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ" (รหัสหลักสูตรอบรม สพฐ 60000132)...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตร กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560...
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ของนิสิต ป.เอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559...
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก และหลักสูตรการอบรม เรียนที่ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา...
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)...
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม (รอบที่ 1)...
ขอเชิญรับฟังการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เดือน พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการจัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 (BTS เพลินจิต) กรุงเทพฯ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ...
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ของนิสิต ป.เอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559...
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต ป.โท แผน ข ภาคเรียนที่ 3/2559...
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอนัดพบ นิสิต ป.เอก ทุกคน ทุกชั้นปี วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560...
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าร่วมการอบรม (4-5 เมษายน 2560)...
หน้าที่ 1   [  1  ] [  2  ] [  3  ] [  4  ] [  5  ] [  6  ] [  7  ] [  8  ] [  9  ] [  10  ] [  11  ]
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com