อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าใช้งานในระบบ iThesis หรือ Integrated Thesis & Research Management System โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้แก่คณาจารย์และนิสิต ดังนี้

(1) การทำรูปเล่มตามรูปแบบที่กำหนด
(2) การจัดส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) การบันทึกผลการสอบ ข้อมูลวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
(4) การจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปยังคลังปัญญาของสถาบันการศึกษา (ห้องสมุด) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เพื่อบันทึกลงคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของประเทศ (Thai Digital Collection) ต่อไป

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนิสิตเอง ขอความร่วมมือนิสิตทุกท่านโปรดเข้ารับการอบรม ดังนี้
1) อบรม Online Databases & EndNote
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
2 รอบ
รอบที่ 1 เวลา 09.00-10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.45-12.15 น.
วิทยากร โดย หัวหน้างานบริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.พะเยา และทีมงาน

2) อบรม Integrated Thesis & Research Management System วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
2 รอบ (รอบละ 2 ชม.)
รอบที่ 1 เวลา 12.30-14.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 15.00-17.00 น.

วิทยากร โดย หัวหน้างาน กองบริการการศึกษา และทีมงาน

โดยโปรดลงทะเบียนเข้าอบรมที่ https://goo.gl/wjL4Hh

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Download ข้อมูลเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Online Databases http://www.clm.up.ac.th/doc/2558/OnlineDatabases.pdf
-การสืบค้นฐานข้อมูล (ทั้งภายในและนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)
EndNote
http://www.clm.up.ac.th/doc/EndNote%20X7.pdf
-การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมจากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
Integrated Thesis & Research Management System (iThesis)
https://ithesis.up.ac.th
-โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com