อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
เอกสารประกอบการบรรยาย การสืบค้นสารสนเทศ
สามารถ Copy ได้จากไฟล์แนบอีเมล์ฉบับนี้ หรือ Download ได้ที่ https://goo.gl/81BcqE

เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม Online Databases & EndNote เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การอบรมและการใช้ระบบเป็นไปอย่างทั่วถึง
ผู้จัดการอบรมจึงขอแบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม
โดยมีรายชื่อดังผู้เข้าร่วมการอบรมดังต่อไป (รายชื่อแบ่งตามลำดับผู้มาลงทะเบียนก่อน-หลัง)


รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม Online Databases & EndNote
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มที่ 1 อบรมเวลา 09.00-10.30 น. (42 ที่นั่ง)
ลำดับที่นั่งสำหรับคณาจารย์
1.รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
2.รศ.ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
3.รศ.ดร.โกศล มีคุณ
4.รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร
5.ดร.ธารินทร์ รสานนท์
6.ดร.ศิริพร แพรศรี
7.ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง
8.ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
9.ดร.วิชยานันท์ พ่อค้า
10.นส.ธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ
ลำดับที่นั่งสำหรับนิสิต
11. ดวงพร ไกรปุย
12. ดุสิตพร ฮกทา
13. เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ
14. ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร
15. สุชาย ยังประสิทธิ์กุล
16. นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์
17. สาลินี ทิพย์เพ็ง
18. วสพร บุญสุข
19. ดวงดาว โยชิดะ
20. กัลยารัตน์ ศิริรัตน์
21. กนกกาญจน์ บุญทรง
22. ยุทธพงษ์ ศรีวรวงษ์
23. กฤษณ์ อนันต์ธนวัฒน์
24. สมโพชน์ เหลื่อมล้ำ
25. บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
26. พัชรินทร์ เบญจมพรชัย
27. ธารินทร์ รสานนท์
28. กรทิพย์ รัตนภุมมะ
29. อรทัย มูลคำ
30. อุษณีย์ ผาสุข
31. พิมนภัทร์ พันทนา
32. สุนันทา ล่องวัด
33. ปรายตา พรหมเสน
34. นวนันทน์ ศรีสุขใส
35. Puri Chunkajorn
36. ทรงพล จิตต์โกศล
37. นุชศรา เฉยบำรุง
38. สุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์
39. นายธีรศักดิ์ คำยา
40. อุทุมพร เรืองฤทธิ์
41. พงศธร ฉิ่งกังวาลชัย
42. นพดล ชุมภูวิลาส

กลุ่มที่ 2 อบรมเวลา 10.45-12.15 น. (42 ที่นั่ง)
1 พัชรา สินธรมงคล
2 สรายุทธ วรเวก
3 ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
4 ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์
5 จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
6 วิลาสินี เขมะปัญญา
7 ภูวดล บุญอ่ำ
8 สมโพชน์ เหลื่อมล้ำ
9 วิไลพร เป็งกิจ
10 สิริพร บุญพา
11 สุกัลยา นิยมทอง
12 ภูริตา รูปประดิษฐ์
13 ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป
14 ปวีณา ขำพัด
15 เนียนนิภา สำเนียงเสนาะ
16 ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป
17 อรวรรณ เหมือนภักตร์
18 อุทุมพร เรืองฤทธิ์
19 มนทิรา อภิรัตน์โยธิน
20 ศุภิศา พุ่มเดช
21 วัลย์ลิกา เจริญศิลป์
22 เฉลิมเกียรติ. กฤษณะจันทร์
22 เฉลิมเกียรติ. กฤษณะจันทร์
23 โสภิณ จันทะคล้อย
24 สมรศรี คำตรง
25 ณัฐฐิณีภรณ์ ปิงแก้ว
26 ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล
27 ปุณยนุช ลีฬหะสุวรรณ
28 กุลิสรา สุวรรณ
29 ศิริรัตน์ ศรีคำเฮือง
30 อังจิมา คงโอ
31 นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์
32 อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย
33 โชคดี คู่ทวีกุล
34 สำรอง ...
35 สำรอง ...
36 สำรอง ...
37สำรอง ...
38 สำรอง ...
39 สำรอง ...
40 สำรอง ...
41 สำรอง ...
42 สำรอง ...
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com