อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย/ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นั้น บัดนี้
วิทยาลัยการจัดการได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1
1. นางจิตรลดา กันทารักษ์
2. นางสาวณัฐสินี สงจันทร์
3. นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1
1. นางสาวธนัตถ์นันท์ สุขโชคนิธิโภคิน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข
1. นางสาวนพวรรณ น้ำทับทิม
2. นายเกริกไกร นนทลักษณ์
3. นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ
4. นายวินัย ไทรเมือง
5. นางสาวสุพรรษา เทียมประสิทธิ์

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข
1. นางสาวภาวิณี อุบล
2. นายธีรพงศ์ มีโภค
3. นางสาวกานดา ปานอ่อน
4. นางสาวธนัตพร ชาติสุภาพ

ทั้งนี้ ให้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกมาเข้าสอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาดังนี้
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ปริญญาเอก
สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น.
1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
ปริญญาโท
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น.
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕9
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา)
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com