อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
กำหนดการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
ปริญญาโท แผน ข
วันลงทะเบียนเรียน www.reg.up.ac.th วันที่ 9-16 ธ.ค. 59
วันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน วันที่ 12-16 ธ.ค. 59
Donwload ปฏิทินการศึกษา ป.โท แผน ข ได้ที่ http://www.does.up.ac.th/upload/29180908.pdf

ปริญญาเอก และ ปริญญาโท แผน ก รหัส 57 เป็นต้นไป
วันลงทะเบียนเรียน www.reg.up.ac.th วันที่ 5-13 ม.ค. 60
วันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน วันที่ 5-13 ม.ค. 60
Download ปฏิทินการศึกษา ป.เอก และ ป.โท แผน ก สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป ได้ที่ http://www.does.up.ac.th/upload/76333618.pdf
 
 
นิสิตดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.reg.up.ac.th/schedule_announce/sch_2559
หรือ สอบถามข้อมูลงานบริการการศึกษา โทร 02 655 3700, 02 655 1100
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com