อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)
มหาวิทยาลัยพะเยา
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบ
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. (2 ชั่วโมง)

สถานที่สอบ ณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร

*ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนเข้าทดสอบ ที่ https://goo.gl/fcgCzX
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com