อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)


ด้วย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
จะดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ก่อนเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 30 คน เท่านั้น

ในการนี้นิสิตท่านใดที่มีความสนใจ สามารถลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลดังนี้
https://goo.gl/EL3wZw
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com