อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)

การซื้อใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
   

วิธีรับใบสมัครเข้าศึกษา

 1. ติดต่อซื้อ ที่วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ หรือ
 2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
  โดยกรอกข้อมูลที่ต้องการให้ครบ เพื่อการส่งเอกสารที่ถูกต้อง
  ค่าใบสมัคร        100 บาท
  ค่าจัดส่ง EMS    80 บาท

วิธีสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
 2. สมัครทางไปรษณีย์  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท
  ส่งเอกสารถึง      คณบดี
                           วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
                           เลขที่ 55 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (ตรงข้ามสถานฑูตอังกฤษ)
                           ถนนวิทยุ-เพลินจิต แขวงลุมพินี    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
**  การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบและแสดงเอกสารยืนยัน **
วิธีจ่ายเงิน
 1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 403 265356 4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการจัดการ
  สาขาเซ็นทรัล ชิดลม

  ธนาคารกรุงเทพ
  เลขที่บัญชี 877 7 06786 2  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  สาขา เซ็นทรัลพระราม 9

 2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ผู้สมัครมาที่
  วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา
  หมายเลขโทรสาร 0-2655-1146 โดยระบุชื่อผู้สั่งซื้อใบสมัคร
ปริญญาโท  
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เวลาเรียน
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

เแผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.Ed.
Educational Administration

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

เแผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชา + วิทยานิพนธ์)

M.A.
Hotel and Tourism Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.B.A.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.B.A.
Aviation Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการสุขภาพ
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.B.A.
Health Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.B.A.
Finance and Banking

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการเงินการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.B.A.
Human Resource Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการพลังงานทดแทน
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.B.A.
Renewable Energy Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.B.A.
Business Management

หลักสูตรพิเศษ ปริญญาโทใบที่สอง  
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโทใบที่ 2)
เวลาเรียน
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.Ed.
Administration Educational

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ปริญญาโทใบที่ 2)
เวลาเรียน
ภาคค่ำ : จันทร์-ศุกร์  18.00 - 21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : 09.00 – 20.00 น.

แผนการเรียน
แผน ข (เรียนรายวิชา + รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

M.A.
Hotel and Tourism Management

ข้อมูลส่วนบุคคล

  ชื่อภาษาไทย
   อื่นๆ
ชื่อ*:
นามสกุล* :
  ชื่อภาษาอังกฤษ
 

Name :

Last name : 
 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งทางไปรษณีย์

บ้านเลขที่* :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน * :
ตำบล/แขวง* :
อำเภอ/เขต* :
จังหวัด* :
รหัสไปรษณีย์* :
  ที่อยู่ที่ติดต่อสะดวก
บ้านเลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ* :
Email address* :
 

ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนี้จาก

Internet 
หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ/โทรทัศน์ 
แผ่นพับ 
บุคคล
อื่น ๆ โปรดระบุ
   
 *กรอกตัวเลข :
 
   
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com