อาคารเวฟเพลส
 
สถานที่เรียน :
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต
เข้าอาคารเวฟเพลส)


 

ศูนย์ภาษา UP-STEP วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ PLAN-IT CONSULTING จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น และกิจกรรมเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ข้าราชการ พนักงานรัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจจะพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษา และการประกอบอาชีพ

  • การวัดพื้นความรู้ภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม PASSWORD
  • การเตรียมตัวสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC
  • การให้คำแนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ การสมัครเข้าฝึกงาน INTERNSHIP
  • การเขียน RESUME, ใบสมัครงาน และการฝึกเตรียมตัวสัมภาษณ์สมัครงาน
  • การฝึกทักษะการนำเสนอ PRESENTATION เป็นภาษาอังกฤษ
  • การเจรจาต่อรอง
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ) วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
 

© 2012 วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ม.รัฐ)
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
โทรสาร02-655-1146 e-mail : upcmbkk@gmail.com